Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
Az adatkezelő címe: Cím: Hungary 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Az adatkezelő e-mail címe: dmjv.dlsz@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36-70-616-5941
Az adatkezelő honlapja: www.carissacup.hu
Az adatkezelő honlapja: www.dlsz.hu

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

1. Az adatkezelő neve: Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
2. Az adatvédelmi nyilatkozat/adatkezelési szabályzat célja: Jelen okirat célja, hogy a www.carissacup.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: „üzemeltető”) tájékoztassa a felhasználókat (továbbiakban: „felhasználó”) a honlap adatvédelemmel kapcsolatos állásfoglalásáról illetve az adatkezelés során követendő szabályokról.

3.   Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelen nyilatkozat egyszerű megismerésének lehetőségével tudomásul vesz és elfogad.

4. Az adatkezelés megnevezése, felhasználói kör:

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a honlapon regisztrált felhasználók, illetve a honlapon regisztráció nélkül megrendelést leadók adatai tekintetében kerül sor.
Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, aki igénybe veszi a honlap bármely szolgáltatását Üzemeltető azokat a személyes információkat tárolja felhasználóról, amelyeket felhasználó vendégként, érdeklődőként vagy regisztrált felhasználóként megad. Ezeknek az adatoknak a megadása minden felhasználó esetében saját felelősségre történik.

Üzemeltető a szolgáltatás nyújtásának műszaki megvalósíthatósága érdekében automatikusan is fogad információkat (ilyen információ például az IP cím, és regisztrációnál vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele ilyen módon is megvalósulhat) Felhasználótól és ezek az információk is tárolódnak a szerveren.

Üzemeltető az adatkezelés során egyes részfeladatokat alvállalkozója útján is elláthat (pl. adatfeldolgozás), azonban a törvényi és a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések betartására az alvállalkozóját is kötelezi.

A személyes és különleges adatokkal kapcsolatos fogalmakat és értelmezésüket üzemeltető az “A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló” 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően értelmezi és ismeri el.

a) Személyes adatnak minősül minden, a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, ill. az adatból levonható, Felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Felhasználóval helyreállítható.
Személyes adatnak minősül vagy minősülhet, a teljesség igénye nélkül: polgári név, cím, telefonszám, elektronikus postafiók cím, IP cím, stb.

A személyes adatokat a Felhasználó saját felelősségére adja meg, így a honlapon történő visszaélések esetén Üzemeltető nem vállal felelősséget, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy moderáció segítségével a személyes vagy különleges adatok az oldalon történő megjelentetéséből adódó esetleges jogsértéseket megakadályozza.

Üzemeltető vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen nyilatkozat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot hűen tükrözi.

Üzemeltető kijelenti, hogy megtesz minden tőle telhetőt a tárolt adatok biztonsága érdekében, az elháríthatatlan okból bekövetkező károkért azonban nem vállal felelősséget.

Ha az arra feljogosított hatóságok hivatalos eljárás alkalmával a hatályos jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén) felkérik a számukra szükséges személyes adatok átadására üzemeltetőt, akkor üzemeltető törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésére álló információkat.

A honlap szolgáltatásainak használatával felhasználó:

– elfogadja és hozzájárul, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes információkat az üzemeltető kezelje;
– kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban leírtakat tudomásul vette és elfogadja, valamint az általa megadott és a szerver által automatikusan fogadott információkat később üzemeltető anonimizált formában statisztikai célokra felhasználhatja;
-elfogadja, hogy üzemeltető a kezdőlap megnyitásakor cookie-kat (kis terjedelmű fájlok, melyek felhasználó gépének azonosításával segítik a web, vagy wap felület használatát) helyezhet el felhasználó számítógépén az azonosítás megkönnyítése vagy statisztika készítése céljából (értelemszerűen amennyiben számítógépről, vagy arra alkalmas mobil telefonról kerül sor felhasználói részről a szolgáltatás igénybe vételére).

5. Az adatkezelés időtartama:

– A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a honlapot rendszeresen vagy esetileg látogató közösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől, számított lehetőleg 5 munkanapon belül, illetve a műszaki és gazdaságossági tényezőket szem előtt tartva a lehető leghamarabb üzemeltető törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az üzemeltető a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

Az üzemeltető a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a honlapon. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

6. A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben a dmjv.dlsz@gmail.com címre kell elküldeni. Az üzemeltető a törlési igény beérkezésétől számított lehetőleg  5 munkanapon belül illetve a műszaki és gazdaságossági tényezőket szem előtt tartva a lehető leghamarabb törli az adatokat. Törlés esetén a törölt adatok nem állíthatók helyre, amit felhasználó tudomásul vesz és elfogad.

A törlési igény nem teljesíthető, amennyiben az üzemeltetőnek tartozik a felhasználó és hitelezővédelmi szempontból nincs törvényi akadálya az adat megtartásának.

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a dmjv.dlsz@gmail.com címre kell eljuttatni, amire lehetőleg  8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 6. pont alatt meghatározottak szerint.

9. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát dmjv.dlsz@gmail.com címen.

10. Moderálási szabályok

A  www.carissacup.hu kommentjei moderáltak, viszont nincs arra mód és lehetőség, hogy az összes jogsértő tartalmat a nap 24 órájában figyeljük. Amennyiben sértő bejegyzést lát, úgy kérjük, hogy azt azonnal jelezze felénk a következő elérhetőségeken: dmjv.dlsz@gmail.com.

A sértő bejegyzés az értesítés átvételét követően 12 órán belül törlésre kerül. A kommentelők véleményéért és a hozzászólások valóságtartalmáért felelősséget vállalni nem áll módunkban, azokért egy személyben az adott hozzászólás beküldője a felelős és ő viseli a jogkövetkezményeket is. A moderátorok tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehetőségét.

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja valamennyi fórum minden egyes hozzászólását. Ezért ismételten kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási Alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az adott fórum moderátorkörének elektronikus levélben.

Hozzászólások törlése:  A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.

– Jogsértő hozzászólások

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. Nickhamisítás

A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni a nick kiválasztásakor. Nem választható olyan nick, amely a valós életben: – védett név, – mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve. – más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, – obszcén vagy trágár kifejezés, – rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, – burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben egy felhasználó – jóhiszeműen – a fórumban már létező nick egyik variánsát regisztrálja, a moderatúra felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick hozzászólási lehetősége korlátozható.)

1.3. Tiltott nicknév vállalása

Nem használható olyan nick sem, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

1.4. Témarombolás

Technikai rombolás: nagyméretű képek, nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólások. Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.

1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

1.6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló fórumban tűnnek fel, törlésre vagy áthelyezésre kerülnek.

1.7. Bárki valós, személyes adatának engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.

1.8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

1.9. Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a Moderálási Alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor). Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszerű magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

11. Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók  jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott nick először szegi meg a Moderálási Alapelvet, vagy visszaesőként. A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket. Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet. Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják. A főszerkesztő vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.